פרימיום

סטייק דנוור
קאט, פרימיום

סטייק דנוור קאט

₪130.00

/ק"ג

₪130.00

/ק"ג